L?i nh?n g?i c?a CEO (Du l?ch Mai Phong) trong ??i d?ch Covid 19

L?i nh?n g?i c?a CEO (Du l?ch Mai Phong) trong ??i d?ch Covid 19

Xin g?i ??n Qu khch l?i cho trn tr?ng v xin chc qu v? cng gia ?nh lun kh?e m?nh, an ton.

??i d?ch COVID-19 ?ang mang l?i kho?ng th?i gian ??y th? thch v ??c bi?t cho t?t c? m?i c nhn, doanh nghi?p v qu?c gia trn ton c?u. Chng ta ?ang ch?ng ki?n nh?ng bi?n ??ng v gin ?o?n ch?a t?ng c tr??c ?y, ? m?i c?p ??.

Tiu chu?n kh? trng v cng hi?n ??i, b?o ??m an ton hnh khc

Ho?t ??ng kinh doanh c?a Du l?ch Bu Bng c?ng khng n?m ngoi vng xoy c?a nh?ng ?nh h??ng b?i COVID-19. Tuy nhin, chng ti tin r?ng gi? v?ng cam k?t v? ch?t l??ng v s? hi lng khch hng, ti?p t?c ph?c v? v ??t s? an ton c?a khch hng lm ?u tin hng ??u l cch hi?u qu? nh?t ?? v??t qua giai ?o?n th? thch ny.

Cam k?t c?a Du l?ch Bu Bng:

Chng ti ? v ?ang th?c hi?n r?t nhi?u bi?n php phng ng?a v b?o v? s?c kh?e cho nhn vin c?ng nh? khch hng bao g?m: d?n d?p v? sinh v t?ng t?n su?t kh? khu?n ?? ??m b?o s?ch s? ? m?i khu v?c t? gh? ng?i hnh khch ??n nh v? sinh. Nh?ng bi?n php phng ch?ng d?ch b?nh c?n thi?t nh? yu c?u ?eo kh?u trang, r?a tay, ?o thn nhi?t, gi? kho?ng cch an ton, th?c hi?n st khu?n cc b? m?t lun ???c chng ti ti?n hnh tri?t ??.

Khch hng l m?t ph?n r?t quan tr?ng c?a ??i gia ?nh chng ti. Du l?ch bu bng hy v?ng nh?ng thng tin v gi?i php c?a chng ti s? gip Qu khch an tm v s? d?ng d?ch v? thu?n ti?n, an ton, nhanh chng. Chng ti s? ti?p t?c theo di ch?t ch? tnh hnh di?n bi?n Covid-19 v xem xt cc bi?n php b? sung ?? h? tr? khch hng v c?ng ??ng khi c?n thi?t. Du l?ch bu bng cam k?t lun h? tr? v ??ng hnh cng Qu khch.

M?t l?n n?a, chc Qu khch v gia ?nh m?nh kh?e v lun an ton!

Trn tr?ng,

CEO

Mai Qu?c Phong

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
X